وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

وارش بارانی

اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است

کودکی بسیار خیال پرداز..زندگی در عوالم دیگر شاید..ذهنی لبریز از تخیل..اما هرچه گذشت زندگی واقعی تر شد
دختری پر از آرزوهای دفن شده که این حضور مجازی را فرصتی میداند برای گریزی به خود حقیقی اش که جرات بیانش را در جامعه حقیقی از او گرفتند..
کتاب میخوانم..لذت میبرم..با تخیلم سفر میکنم..لذت میبرم..شاید تنها چیزی که عنانش در دستانم مانده باشد همین وسعت فکر باشد که حدش به سمت بی نهایت میل میکند.